آداپتور مرکزی

  • آداپتور مرکزی دوربین مداربسته ۱۲ ولت ۵ آمپر

   ۸۰,۰۰۰ تومان

   آداپتور دوربین مداربسته ۱۲ ولت ۵ آمپر

    

   آداپتور های دوربین مداربسته و سایر آداپتورهای موجود در بازار یه نوع مبدل به حساب می آیند ، این وسیله جریان ۲۲۰ولت برق شهری با ولتاژ بالا را به جریان مستقیم با ولتاژ پایین ۱۲ولت تبدیل میکند

   از این رو آداپتورهای مختلفی با ولتاژهای مختلف و آمپرهای مختلف در بازار وجود دارد

   آداپتور مرکزی دوربین مداربسته با ولتاژ۱۲ ولت و آمپراژ ۱۰ آمپر برای تقریبا ۲ الی ۴ دوربین با میانگین ۲آمپر و فواصل نزدیک به کار گرفته میشود .

  • آداپتور مرکزی دوربین مداربسته ۱۲ ولت ۱۰ آمپر

   ۱۰۰,۰۰۰ تومان

   آداپتور مرکزی دوربین مداربسته ۱۲ ولت ۱۰ آمپر

   آداپتور های دوربین مداربسته و سایر آداپتورهای موجود در بازار یه نوع مبدل به حساب می آیند ، این وسیله جریان ۲۲۰ولت برق شهری با ولتاژ بالا را به جریان مستقیم با ولتاژ پایین ۱۲ولت تبدیل میکند

   از این رو آداپتورهای مختلفی با ولتاژهای مختلف و آمپرهای مختلف در بازار وجود دارد

   آداپتور مرکزی دوربین مداربسته با ولتاژ۱۲ ولت و آمپراژ ۱۰ آمپر برای تقریبا ۴ الی ۹ دوربین با میانگین ۲آمپر و فواصل نزدیک به کار گرفته میشود .

  • آداپتور مرکزی دوربین مداربسته ۱۲ ولت ۱۵ آمپر

   ۱۲۰,۰۰۰ تومان

   آداپتور مرکزی دوربین مداربسته ۱۲ ولت ۱۵ آمپر

   آداپتور های دوربین مداربسته و سایر آداپتورهای موجود در بازار یه نوع مبدل به حساب می آیند ، این وسیله جریان ۲۲۰ولت برق شهری با ولتاژ بالا را به جریان مستقیم با ولتاژ پایین ۱۲ولت تبدیل میکند

   از این رو آداپتورهای مختلفی با ولتاژهای مختلف و آمپرهای مختلف در بازار وجود دارد

   آداپتور مرکزی دوربین مداربسته با ولتاژ۱۲ ولت و آمپراژ ۱۵ آمپر برای تقریبا ۶ الی ۱۲ دوربین با میانگین ۲آمپر و فواصل نزدیک به کار گرفته میشود .

  • آداپتور مرکزی دوربین مداربسته ۱۲ ولت ۲۰ آمپر

   ۱۳۰,۰۰۰ تومان

   آداپتور مرکزی دوربین مداربسته ۱۲ ولت ۲۰ آمپر

   آداپتور های دوربین مداربسته و سایر آداپتورهای موجود در بازار یه نوع مبدل به حساب می آیند ، این وسیله جریان ۲۲۰ولت برق شهری با ولتاژ بالا را به جریان مستقیم با ولتاژ پایین ۱۲ولت تبدیل میکند

   از این رو آداپتورهای مختلفی با ولتاژهای مختلف و آمپرهای مختلف در بازار وجود دارد

   آداپتور مرکزی دوربین مداربسته با ولتاژ۱۲ ولت و آمپراژ ۲۰ آمپر برای تقریبا ۸ الی ۱۲ دوربین با میانگین ۲آمپر و فواصل نزدیک به کار گرفته میشود .

  • آداپتور مرکزی دوربین مداربسته ۱۲ ولت ۳۰ آمپر

   ۱۵۰,۰۰۰ تومان

   آداپتور مرکزی دوربین مداربسته ۱۲ ولت ۳۰ آمپر

   آداپتور های دوربین مداربسته و سایر آداپتورهای موجود در بازار یه نوع مبدل به حساب می آیند ، این وسیله جریان ۲۲۰ولت برق شهری با ولتاژ بالا را به جریان مستقیم با ولتاژ پایین ۱۲ولت تبدیل میکند

   از این رو آداپتورهای مختلفی با ولتاژهای مختلف در بازار وجود دارد

   آداپتور مرکزی دوربین مداربسته با ولتاژ۱۲ ولت و آمپراژ ۳۰آمپر برای تقریبا ۱۲ الی ۱۸ دوربین با میانگین ۲آمپر و فواصل نزدیک به کار گرفته میشود .

  • آداپتور مرکزی دوربین مداربسته 12 ولت 40 آمپر

   ۲۵۰,۰۰۰ تومان

   آداپتور مرکزی دوربین مداربسته 12 ولت 40 آمپر

   آداپتور های دوربین مداربسته و سایر آداپتورهای موجود در بازار یک نوع مبدل به حساب می آیند ، این وسیله جریان ۲۲۰ولت برق شهری با ولتاژ بالا را به جریان مستقیم با ولتاژ پایین ۱۲ولت تبدیل میکند

   از این رو آداپتورهای مختلفی با ولتاژهای مختلف و آمپرهای مختلف در بازار وجود دارد

   آداپتور مرکزی دوربین مداربسته با ولتاژ۱۲ ولت و آمپراژ ۲۰ آمپر برای تقریبا ۸ الی ۱۲ دوربین با میانگین ۲آمپر و فواصل نزدیک به کار گرفته میشود .