کاتالوگ


Alarm Security

Products 2016

پهنای باند
کیفیت عالی
کاربران نامحدود
بسیار عالی

HDCVI Products

Selection 2016

پهنای باند
کیفیت عالی
کاربران نامحدود
بسیار عالی

Ip Video Product

Selection3.7.28Low

پهنای باند
کیفیت عالی
کاربران نامحدود
بسیار عالی

Easy 4 IP

خانه هوشمند

پهنای باند
کیفیت عالی
کاربران نامحدود
بسیار عالی
Network Transmission

Products and Solutions

پهنای باند
کیفیت عالی
کاربران نامحدود
بسیار عالی

Smart Thermal Imaging

Products and Solutions

پهنای باند
کیفیت عالی
کاربران نامحدود
بسیار عالی